Funktion

Givare för tryck och nivå

PTE200 har en piezoresistiv sensor förbunden med process-trycket via ett kapillärrör och membran. Mediets tryck verkar på membranet och överförs till sensorn via en tryckförmedlande vätska. Eftersom vätskan fullständigt fyller utrymmet i sensor, kapillärrör och över membranet, så rör sig membranet endast obetydligt vid tryckförändringar. Kapillärröret skyddar sensorn vid kortvariga tryckstötar.

För att sensorn ska få rätt referenstryck är dess baksida ansluten till omgivande atmosfär via ett rör. Röret är konstruerat så att luften passerar förbi ”kalla ytor” närmast givarens tryck-anslutning. Fukt kondenserar då på ytorna, kondensatet rinner ut och luften i röret förblir torr. Dessutom är referenstryck-anslutningen utförd så att spolvatten inte kan tränga in.

PTE200 har en mikrodator-baserad elektronik. PTE200H kommunicerar med omvärlden både med 4–20 mA-signal och HART-kommunikation. Elektroniken mäter sensor-bryggans utsignal för tryck-beroende och omvandlar till digitala värden. Vidare mäts sensor-bryggans totalmotstånd och dessa värden omvandlas till digitala temperaturvärden.

Elektroniken utför kompensering för sensorns temperaturdrift med hjälp av kompenseringsvärden inlagda vid fabrikskalibrering. Även temperaturmätningen kalibreras. På samma sätt kompenseras för olinjäritet i sensorn.

Olika överföringsfunktioner, som linjär, kvadratrot, kurvor etc, kan väljas. Elektroniken utför beräkning för vald överförings-funktion och omvandlar det digitala värdet till analogt för strömslingan 4-20 mA. Det digitala värdet kan också läsas via HART-kommunikation (PTE200H) i valfri ingenjörsstorhet, procent eller ström.

PTE200 kan konfigureras/kalibreras till viss del med hjälp av tangenter och omkopplare i kopplingsutrymmet. PTE200H kan även konfigureras med hjälp av handterminal eller PC via HART-kommunikation.

Givare för differenstryck

Givaren har en central piezo-resistiv sensor förbunden med membrankamrarna via två kapillärrör.

Mediets tryck verkar på två mätmembran som har liten fjäderkonstant. Ett över-belastningsmembran med anpassad fjäderkonstant är placerat mellan de båda mät-membranen. Membrankamrarna och sensorn är fyllda med tryckförmedlande vätska. Trycket på båda sidor om överbelastnings-membranet överförs till sensorn med hjälp av den tryck-förmedlande vätskan.

Vid en tryckskillnad mellan de båda mätmembranen inom givarens mätområden, kommer alla tre membranen att röra sig fritt. Vid överbelastning över mätområdet kommer dock det ena mätmembranet att lägga sig mot den profilerade ytan medan överbelastningsmembranet fortfarande kan röra sig fritt. Differenstrycket över sensorn kan därmed inte öka ytterligare även om tryckskillnaden mellan mätmembranen blir högre. Detta skyddar sensorn mot över-belastning och kortvariga tryckstötar.

Elektroniken utför kompensering för sensorns temperaturdrift med hjälp av kompenseringsvärden inlagda vid fabrikskalibrering. Även temperaturmätningen kalibreras. På samma sätt kompenseras för olinjäritet i sensorn.

Olika överföringsfunktioner, som linjär, kvadratrot, kurvor etc, kan väljas. Elektroniken utför beräkning för vald överförings-funktion och omvandlar det digitala värdet till analogt för strömslingan 4-20 mA. Det digitala värdet kan också läsas via HART-kommunikation (PTE200H) i valfri ingenjörsstorhet, procent eller ström.

PTE200 kan konfigureras/kalibreras till viss del med hjälp av tangenter och omkopplare i kopplingsutrymmet. PTE200H kan även konfigureras med hjälp av handterminal eller PC via HART-kommunikation.